Mărturii despre Biblie ale Preotului Iosif Trifa

 

 

Comori îngropate şi ... dezgropate, Ioan Fulea

În acest articol vom prezenta mai multe mărturii şi îndemnuri pe care le face preotul ortodox Iosif Trifa întemeietorul pământesc al Oastei Domnului, despre Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, Biblia. Prin aceste mărturisiri, vom vedea rodirea pe care au adus-o citirea, cercetarea şi meditarea asupra Bibliei de către autor, preotul Iosif Trifa şi crezul care s-a format în Mişcarea evanghelică Oastea Domnului despre Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.

 

Hotărârea de a studia Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi oamenii.

 

Preotul Iosif Trifa a scris un articol despre modul în care el a început să studieze Biblia, în anul 1921. Vom prezenta un scurt rezumat al mărturisirii pe care o face la un congres biblic, ce s-a ţinut la Sibiu, când unul din foştii lui profesori de teologie l-a lăudat pe Iosif Trifa că este un bun cunoscător al Bibliei, dar în acelaşi timp şi un împlinitor al ei. El mărturiseşte că, atunci când a terminat studiile teologice, nu era un bun cunoscător al Bibliei. Unul din motive se datora faptului că Seminarul teologic folosea didactic ediţia Şaguna a Bibliei, scrisă cu litere chirilice.

 

Preotul Iosif Trifa îşi aminteşte, că la începutul slujirii lui a trebuit să se ruşineze în faţa unor bătrâni credincioşi din sat, care veneau cu citate biblice pe care el nu le cunoştea. De asemenea a avut ocazia să  întâlnească oameni care nu au studiat teologia, dar ştiau Biblia mai bine decât el. Aceste lucruri l-au cercetat, s-a simţit mustrat şi l-au pus pe gânduri. Şi-a procurat Noul Testament, editat de Niţulescu în 1873 şi Psaltirea. Tot în această perioadă a cercetat Vechiul Testament, editat în limba română de Societatea Biblică din Marea Britanie.

 

Preotul Iosif Trifa mărturiseşte că a cercetat Cuvântul lui Dumnezeu, iar meditaţiile ce au rezultat i-au folosit atât pentru propria creştere spirituală, cât şi pentru articolele publicate în “Lumina Satelor”, “Isus Biruitorul” şi “Oastea Domnului”, precum şi în predicile sale. A înţeles că întreaga lui viaţă de credincios creştin şi de păstor trebuie să fie sub călăuzirea Sfintelor Scripturi.

 

“În calitate de creştin, Biblia îmi dă liniştea din suflet, pe care nimeni nu mi-o poate lua şi tulbura. Ea îmi dă însufleţirea, avântul şi iubirea din inimă, pe care nimic nu mi le poate stinge. Ea îmi dă tăria ca să port o luptă, să trec un necaz, să biruiesc un păcat. Ca păstor, ea îmi dă totul şi tot ce cere de la mine păstorirea de suflete în toate împrejurările. Ea îmi dă fiorul, mărimea şi răspunderea slujbei şi darului ce mi s-au încredinţat. Ea îmi dă căldura inimii şi lumina minţii ca să binevestesc neîncetat Cuvântul lui Dumnezeu. Ea îmi dă însufleţirea şi dragostea, veşnica frământare şi neodihna pastorală ca “să-L aduc pe Hristos în orice chip la cunoştinţă” (Filipeni 1:18). Tot ce trebuie unui bun păstor, toate armele ce-i trebuie unui bun ostaş al lui Hristos, le găsesc în Biblie.” (Foaia “Oastea Domnului” nr. 11/1930, pag. 9-10)

 

 

Preotul Iosif Trifa mărturiseşte că a început să citească Biblia la îndemnul mamei sale şi pentru că simţea sete şi foame după Cuvântul lui Dumnezeu (1 Timotei 4:6). Prin Biblie el primea călăuzire, era legat la marele izvor al Apei Vieţii. El mărturiseşte că dacă ar fi oprit să citească din Biblie, ar însemna cea mai mare tortură sufletească pentru el.

 

Biblia – un har, o comoară nebănuită

 

“Sunt 10 ani (1913-1923) de când am început să citesc Biblia întâia dată. Atunci, la început, mi se părea Biblia o carte ca oricare alta, dar citind-o regulat şi azi şi mâine, am aflat în ea o comoară nebănuită, am aflat în ea comori pe care niciodată nu mi-aş fi putut închipui că le are de nu le aflam eu. Astăzi de câte ori citesc în Biblie mi se pare că am intrat într-o baie, pe  măsură ce intru şi sap mai adânc în această baie de citire şi adâncire a Bibliei, dau peste noi şi noi comori. Toată tăria mea este Biblia. Ea mă însoţeşte, mă luminează, mă îndeamnă şi mă întăreşte în toate împrejurările vieţii. Ea îmi dă toate armele unui “bun ostaş al lui Hristos” (2 Timotei 2:3-4). Acum, după 10 ani, simt că Biblia face parte din viaţa mea, este o parte întregitoare, este o lipsă a vieţii mele, întocmai ca apa pe care o beau, aerul ce-l răsuflu şi pâinea ce o mănânc. În fiecare zi citesc în Biblie pentru că simt o “sete” a sufletului, care mă mână ca pe un cerb (Psalmul 41) să mă adap la izvoarele ei şi să “mă hrănesc cu ele” în fiecare zi.” (Foaia “Oastea Domnului” nr. 41/1931)

 

 

Dumnezeu vorbeşte prin Scripturi

 

Mântuitorul ne îndeamnă să cercetăm Scripturile pentru a-L afla pe El. Prin Biblie, Dumnezeu ne vorbeşte într-o limbă, prin care nici o altă limbă omenească nu poate vorbi. Preotul Iosif Trifa afirmă că ori de câte ori citeşte Biblia, se întâlneşte cu Dumnezeu, vorbeşte cu El şi El deasemenea îi vorbeşte. Mântuitorul Isus ne îndeamnă să cercetăm Scripturile ca să aflăm Viaţa, în Biblie este puterea şi mângâierea ce vin de la Dumnezeu. Numai gustând din ea, vom afla dulceaţa Bibliei. (Foaia “Oastea Domnului” nr. 50/1933)

 

Biblia – temelia credinţei noastre

 

Multe articole, scrise de preotul otodox Iosif Trifa, evidenţiază faptul că împlinirea profeţiilor Sfintelor Scripturi au condus la întărirea credinţei lui. Prin aceste profeţii, Biblia ni se arată ca fiind Cartea lui Dumnezeu. Dorinţa părintelui Iosif Trifa era ca toţi cititorii articolelor lui să ajungă la dorinţa de a citi Biblia. (Foaia “Lumina Satelor” nr. 39/1924) Una din motivaţiile acestui îndemn este subliniată de cuvintele psalmistului: “Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele; mai dulci decât mierea în gura mea” (Psalmul 119:103). Ceea ce simţea psalmistul David odinioară, va fi experimentat de oricine citeşte Biblia. Nici o altă carte din lume nu poate să aibă dulceaţa Bibliei – fagurele din care curge mierea lui Dumnezeu. (“Cartea vieţii, Biblia”, pag. 90-93)

 

Biblia – Cartea insuflată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu

 

Biblia este o carte plină de putere şi har de la Dumnezeu, fiind insuflată de Duhul Sfânt, de aceea în ea se află ceva deosebit: puterea ei care este Duhul lui Dumnezeu. Proorocul Ieremia spunea că simţea Cuvântul lui Dumnezeu ca un foc în oasele sale (Ieremia 20:9; 23:29). În cuvintele Scripturii este focul Duhului Sfânt. Citind Scripturile, acest Foc aprinde inimile cititorilor pentru Domnul şi Mântuitorul lumii. Mereu vom găsi afirmaţia preotului Iosif Trifa, că nici o carte din lume nu are puterea Bibliei. Aceasta din cauza celor amintite mai sus. (Foaia “Isus Biruitorul” nr. 4/1936, pag 7)

 

Biblia – Fântâna cerească

 

Pe baza Scripturii de la Amos 8:11, preotul Iosif Trifa scrie că Biblia este o fântâna cerească deschisă tuturor. Sunt mulţi cei care au dorit din toate timpurile, şi se găsesc şi astăzi “slujitori” ce doresc să încuie această fântâna, care este socotită o “primejdie” pentru popor.

 

Iată ce mărturisea preotul otodox Iosif Trifa: “La noi strigă toţi pe toate drumurile: nu daţi Biblia în mâna poporului fără pregătire… se rătăceşte poporul, citind Biblia de capul lui. Foarte bine, dar se ridică întrebarea: cum se poate rătăci poporul, citind Biblia, când în flecare sat şi sătuleţ este un preot, un învăţător şi tâlcuitor al Scripturilor, căci doar aceasta trebuie să fie preotul. Doar asta-i meseria şi plugul lui. Adevărul însă – trist şi dureros – este că prea puţini preoţi plugăresc cu Biblia. Prea puţini ajută poporul în citirea şi înţelegerea Scripturilor. Toţi strigă cu glas tare, că Biblia este primejdioasă pentru popor.” (Foaia “Isus Biruitorul” nr. 47/1936)

 

 

Recomandarea pentru citirea şi preţuirea Cuvântului lui Dumnezeu, Biblia

 

Preotul ortodox Iosif Trifa a recomandat tuturor care au intrat în Oastea Domnului să aibă o Biblie. Oastea Domnului îşi are izvoarele şi rosturile ei în Biblie, şi deci Sfânta Scriptură trebuie citită de toţi ostaşii Domnului. Cărţile de la Oastea Domnului sunt doar un îndrumar pentru aprofundarea Bibliei. Mărturisirea preotului Iosif Trifa este că nici o carte din lume nu poate înlocui Biblia, pentru că ea este Cartea lui Dumnezeu, scrisă cu pana Duhului Sfânt.

 

El îi îndeamnă pe ostaşi să preţuiască Biblia mai mult decât cărţile lui, şi dacă cumva ele îi fac să se dezlipsească de Biblie mai bine să le arunce în foc. El spunea: “cred că nu am de la Domnul o poruncă mai mare decât să cercetaţi Scripturile!” (Foaia “Lumina Satelor” nr. 39/1925)

 

În 1928, într-un articol din “Lumina Satelor”, părintele Iosif Trifa scria: “Ostaşi, din Oastea Domnului, ţineţi la Biblie, întocmai cum soldatul ţine la arma lui. Eu cred că nu am de la Domnul o altă încredinţare mai mare decât aceasta să strig oamenilor Cuvântul Lui: “Cercetaţi Scripturile! Căci ele mărturisesc despre Mine, şi în ele aveţi viaţă veşnică” (Ioan 5:39). Cărţile de la “Lumina Satelor”, eu socotesc, că nu sunt altceva decât un mic dascăl, care ajută oamenii să intre în şcoala cea mare a Bibliei, în şcoala aceasta trebuie să fie toţi ostaşii Domnului (Foaia “Lumina Satelor” nr. 45/1928, pag. 3)

 

În Mişcarea Oastea Domnului trebuie mereu să priveghem cu Biblia în mână, să nu se strecoare nimic în mijlocul nostru din ceea ce ar putea stânjeni sau împuţina revărsarea Duhului Sfânt din această mişcare… (Foaia “Isus Biruitorul” nr. 34/1935, pag. 4).

 

Biblia în Adunările Oastei Domnului

 

Pentru bunul mers al adunărilor Oastei Domnului, părintele Iosif Trifa scrie următoarele:

 

Biblia preşedintele sinodului de la Niceea

 

“În şcoala de la Geoagiu (sanatoriul unde părintele Trifa a fost internat, fiind bolnav), citind într-o carte de istorie, am aflat un lucru interesant: Pentru Sinodul de la Niceea (325), cel dintâi Sinod ecumenic, s-a întocmit un fel de scaun prezidenţial, pe care a fost aşezată o Biblie deschisă, în fruntea marelui Sinod, pe acest scaun stătea Biblia deschisă – Cuvântul lui Dumnezeu.

 

 

O, ce lucru minunat! O, ce dar şi ce binecuvântare se arată şi azi acolo unde “prezidează” Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu. O, ce altă înfăţişare ar avea lumea şi omenirea de azi dacă în toate sfaturile oamenilor ar prezida Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu… dacă sfaturile şi oamenii ar întreba pe acest “preşedinte” şi ar asculta în toate de ce spune acest “preşedinte”! O, ce bucurie, plăcută lui Dumnezeu şi oamenilor ar face şi parlamentele dacă ar “prezida” şi acolo Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia!

 

O, atunci sfaturile şi adunările oamenilor ar fi altele. N-ar mai fi în ele “discuţii aprinse”, împerecheri, minciuni, certuri, etc. Din toate adunările prezidate de acest preşedinte, ar ieşi pace şi binecuvântare, ar ieşi lucruri plăcute lui Dumnezeu şi oamenilor. ; ,

 

În scaunul prezidenţial de la Niceea, au pus ca “preşedinte” nevăzut Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu. Ce lucru înţelept a fost acesta!  Căci în scaunele prezidenţiale, de regulă se aşează ispita trufiei. Scaunul acesta de regula tulbură adunările şi sfaturile.

 

Eu îmi închipui că diavolul aleargă veşnic cu un scaun în spate. Aleargă cu acest scaun pe tot locul pe unde se ţin alegeri zgomotoase, cu preşedinţi şi comitete. “Scaunul” acesta e o ispită şi în cele religioase. Cu “scaunul” acesta îi ispitise satana şi pe apostoli, când se ridicase între ei întrebarea: “Cine să fie mai mare între noi?”

 

Ce lucru înţelept, inspirat de Dumnezeu au făcut aşadar părinţii de la Niceea, când pe acest “scaun primejdios” au aşezat Biblia… când în acest scaun “primejdios” au pus ca preşedinte Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu.

 


Treci cu mausul peste imagine pentru detalii 

 

Pe acest “scaun”, pe acest “Preşedinte” trebuie să-L avem şi noi ostaşii Domnului între noi în sfaturile şi în adunările noastre. Biblia, Hristos Cuvântul lui Dumnezeu este “Preşedintele” nostru cel nevăzut. El trebuie să aibă cuvântul deplin în toate sfaturile noastre. Pe El trebuie să-L întrebăm şi de El trebuie să ascultăm în toate sfaturile, deciziile, şi alegerile noastre.

 

Noi am ferit Oastea Domnului de “scaune”, de alegeri, de comitete …. Mă ocupasem de statute pentru Oastea Domnului, dar Domnul m-a izbit mereu până am înţeles că aceasta ar însemna să-L scoatem pe Domnul de la conducerea Oastei Lui.

 

“Scaunele” şi alegerile duc totdeauna pe copiii lui Dumnezeu înapoi în Egipt, în lume. Să nu uităm, în drumul spre Canaan, spre ţara făgăduinţei, s-a pus o singură dată problema unei alegeri şi aceasta era în legătură cu întoarcerea în Egipt.

(Numeri 14-4).

 

Mi-aduc aminte că într-o iarnă, intrase ispita alegerilor şi între copiii Oastei din Sibiu. Şi toată iarna ispititorul i-a tulburat cu ispita aceasta. Copiii Domnului nu cunosc scaunul trufiei. Şi când satan a vârât acest scaun în adunare, el trebuie dat afară fără cruţare…

 

Nu uitaţi că Preşedintele nostru cel nevăzut este Biblia – Hristos Cuvântul lui Dumnezeu. Unde acest Preşedinte n-are Cuvânt deplin, acolo nu este adunarea Oastei Sale.

 

Fraţii mei ! Grijiţi, va veni o vreme când aşa pe nesimţite vi se va lua Biblia din mână… când “preşedintele” Bibliei va fi scos din adunarea noastră… când vi se va da cuvântul numai din când în când… când nu va fi lăsat să spună tot ce are de spus – şi atunci veţi rămâne cu Biblia închisă în buzunar.

 

Eu mă tem de ziua când din adunările Oastei va fugi “Porumbelul”lui Dumnezeu şi va rămâne “scaunul” omului.

 

Ce bine însă că în Adunările Oastei Cuvântului lui Dumnezeu nu este “scaun, tron” pentru oameni. “Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”

Matei 18:20

 

Acolo Însuşi Domnul coboară ca “Preşedinte”, Domn şi Împărat nevăzut.

(Foaia Isus Biruitorul nr. 2-3/1935)


 

 

Când mulţi sunt azi necredincioşi
                                                               Ioan Marini

 

 


                 Când mulţi sunt azi necredincioşii

                 şi leapădă Cuvântul,

                 tu hotărât fii şi mai mult

                 a ţine Legământul.

 

                    ISUS,ISUS să fie Ţinta ta

                    cu ochii sus la răsplătirea Sa,

                    napoi tu să nu dai nicicând,

                    fii treaz şi luptă biruind!

 

                 Când unii s-au lăsat cuprinşi

                 de somn şi nepăsare,

                 tu priveghează,îndoind

                 a Dragostei lucrare.

           

                 Când mulţi din nou spre lume iar

                 întorc a lor privire,

                 privirea ţintă şi mai mult,

                 tu ai spre Răsplătire!

 

                 Când unii au uitat de mult

                 Cuvântul Cărţii Sfinte,

                 tu cercetează-L mai adânc ,

                 iubindu-L mai fierbinte.

 

                 Când unii uită-a se ruga

                 şi uită de-Adunare,

                 tu le iubeşte mai cu foc,

                 ai râvnă şi mai mare.

 

                 Veghează,roagă-te mereu,

                 lucrează cu-nfocare,

                 fii credincios pân-la sfârşit,

                 Răsplata fi-va mare!


.